Hãy cùng nhau xây dựng nó!

Code for BTV

Hãy cùng nhau xây dựng nó!

Code for BTV tập hợp các nhóm công dân tình nguyện và kỹ thuật viên để tạo ra các công cụ mới cho các tổ chức công bằng xã hội và định hướng công dân, giải quyết các vấn đề có ý nghĩa cho cộng đồng của chúng ta thông qua công nghệ kỹ thuật số.

Chúng tôi đang gặp một số vấn đề trang web. Chúng tôi sẽ sửa chữa chúng sớm. Để bây giờ, để bắt kịp với chúng tôi, xin vui lòng tìm thấy chúng tôi trên MeetUp.com slack của chúng tôi.

Bạn cũng có thể kết nối bằng info@codeforbtv.org e-mail!